Roselle – Формуляр за Регистрация 2021-2022г.

Информация за ученика

Кога? Къде? Звършен клас?

Информация за родител/настойник

Контакт при спешен случай:

Подпис:

За справки на телефон:

Хриска Перфанова (708)-228-3242