Изучавани предмети

 • Български език – Формиране на комуникативно-речеви и писмени умения.
 • Литература – Четене,  анализ и осмисляне на литературното  произведение.
 • Извънкласно четене  Разширява детския кръгозор.
 • Роден край – Знания за човека и заобикалящата го среда.
 • История на България – Запознава с исторически ни корени.
 • География  на България – Местоположение, забележителности, полезни изкопаеми на  България .

Учебните занятия:

 • Провеждат  се  всяка  събота.
 • Учебно разписание по класове.

Сертификати:

 • Удостоверение за завършен клас.
 • Свидетелство за завършен начален етап на основното образование.
 • Свидетелство за основно образование.
 •  Удостоверенията се признават в България.

Учебни седмици – 35

Учениците ползват Коледна и Великденска ваканция.